Rules Spelloppis

Swedish

Regler för Spelloppis säljare 

 • Endast privatpersoner om inget annat kommits överens om.
   

 • Du måste vara på plats och incheckad senast kl. 09.30 om du säljer på lördagen 11 maj. Söndagen 12 maj behöver du vara incheckad senast kl. 8.30. Ring kontaktpersonen direkt om du märker att du blir sen, din plats kommer omfördelas vid försening men något kanske kan lösas vid samtal.  
   

 • Försäljning får inte påbörjas innan insläpp av gäster.
   

 • Du (eller annan sälj-kollega) måste närvara och sälja vid ditt bord tills du är klar med försäljningen. Är du klar innan sälj-stängning (lördag kl. 18, söndag kl. 17) anmäl till volontär som då återtar bordutrymmet.  

 • Du har 1h på dig att packa ihop och lämna lokalen vid sälj-stängning.
   

 • Under spelloppisen kommer flera av er sälja slut. Då fördelar vi er plats till andra säljare. 
   

 • När du får 1-4 spel kvar måste du trycka ihop dig på mindre yta, även om du bokat/betalt för ett större bord. 
   

 • Endast begagnade produkter får säljas. Om vi ser att du köper spel för att sälja, t.ex. om du har dubbletter eller säljer flera inplastade, nya spel, blir du utkastad och får inte pengar tillbaka.
   

 • Alla spel som säljs ska vara kompletta, eller ha tydlig markering att de inte är det. 
   

 • Alla typer av fysiska spel (ej digitala) får säljas.
   

 • Vi uppmanar er att undvika sälj av enskilda kort då det tar mycket tid och plats när gäster står och bläddrar igenom pärmar med kort. Om ni ändå säljer kort och det blir stockning av folk som inte skingras trots åtgärder kan du behöva sluta sälja kort. Vi meddelar dig det i så fall.
   

 • Du får enbart sälja medtagna spel. Du får inte köpa från andra säljare eller ta spel från donationsbordet och sedan sälja.
   

 • När du är klar skall din bordsyta vara städad. Alla eventuella överblivna tomkartonger, emballage etc. skall avlägsnas från lokalen. 

 

Flera av reglerna är anpassliga vid överenskommelse. Under Tabletop Game Expo kommer flera företag finnas på plats. De har andra regler.

 

Lokalen

Vi skickar ut karta i närmare eventet, där info-bord finns utmarkerade. Kom till info-bordet för att få din plats i mässan.

 

 

English

 • Only private persons may sell.
   

 • You must be present and checked in by 9.30 on Saturday May 11, or 8.30 on Sunday May 12 at the latest. Call your contact person immediately if you notice that you will be late. Your place will be redistributed if you are late, but a solution can be made if you call in advance.
   

 • Sales may not start before opening time.
   

 • You (or a college) must be present and sell at your table until you are done. If you are finished before sell-close time (18.00 Saturday, 17.00 Sunday) report to the info-booth to check out.
   

 • During the Spelloppis many of you will sell out. We will redistribute your spaces when you do.
   

 • When you have 1-4 games left, you must reduce the space you are using so that we can better distribute the space.
   

 • Only second-hand products may be sold. If we see that you have purchased games specifically to resell at our event, (e.g. if you have duplicates, or sell several games in plastic and/or new games) then you will be thrown out and will not receive any money back.
   

 • All games sold must be complete, or have a clear label stating that they are incomplete.
   

 • All types of physical games (not digital) may be sold.
   

 • We encourage you to avoid sales of single cards, because it encourages people to stand around for a long time and block other buyers. If you sell cards and crowds block people, even after we have tried to make the crowd disperse, you will have to stop selling cards. We will inform you if that happens.
   

 • You may only sell games brought to the event. You may not buy games from other sellers, or take games from the donation table, to sell.
   

 • When you are done, your table must be clean and all empty boxes, packaging etc. must be removed from the venue.
   

 • You have one hour to pack up and leave the venue from sale-close time.
   

Some of these rules are adaptable per agreement. A different set of rules applies for the trade show.

 

Closer to the event we will send you a map showing the location of the info-booth. When you arrive, report to the info-booth to get your spot at the venue.

Any questions, email sales@spelevent.com